Нэг удаагийн нууц  
үгийн төхөөрөмж  
VASCO, OTP төхөөрөмж гэж юу вэ?  
Аливаа тогтмол нууц үг, ПИН код зэрэг нь бусдад алдагдан хэрэглэгчдэдээ их  
хэмжээний хохирол учруулах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Иймд нууц кодоор баталгаажих  
хамгаалалтын төрөлд энгийн тогтмол нууц үгийн хамт хэрэглэх бүрт шинэчлэгдэн  
өөрчлөгдөж байдаг нэг удаагийн нууц үгийг ашиглах хандлага дэлхий нийтэд түгээд  
байна.  
Худалдаа, хөгжлийн банк нь ТиДиБи онлайн үйлчилгээндээ нэг удаагийн нууц  
үг үүсгэгч VASCO GO6 төхөөрөмж болон OTP мобайл аппликэйшнийг ашигладаг бөгөөд  
эдгээр нэг удаагийн нууц үг үүсгэгчид нь гарч болзошгүй эрсдэлээс таныг хамгаалах ба  
хамгийн чухал нь хэрэглэхэд хялбар, энгийн хурдан ажиллагаатай нэг удаагийн нууц  
үг үүсгэгч юм.  
OTP мобайл аппликэйшн  
VASCO GO6 төхөөрөмж  
Хэрэглэх заавар  
Биднийсаналболгожбуйнэгудаагийннууцүгүүсгэгчид  
нь хэрэглэхэд энгийн, хялбар, ойлгомжтой байдлаараа  
таны цаг завыг хэмнэн санхүүгийн аюулгүй байдлаа  
найдвартай хангах боломжийг олгоно. ТиДиБи онлайн  
үйлчилгээнд нэвтрэх эсвэл гүйлгээ баталгаажуулах  
үед танаас васко төхөөрөмж эсвэл OTP кодыг оруулах  
талбар гарч ирэх ба та дараах зааврын дагуу нууц үгийг  
авч тус талбарт оруулан нэвтэрнэ.  
•ꢀ  
•ꢀ  
Vascoꢀ–ꢀТөхөөрөмжийнꢀнүүрэндꢀбайрлахꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ  
товчлуурыг дарна.  
OTPꢀ–ꢀАппликэйшнийгꢀнээнꢀдэлгэцэнꢀдээрхꢀꢀ  
сумын дагуу дэлгэцийг хуруугаараа хажуу  
тийш зурна.  
VASCO mөхөөрөмжийн үзүүлэлт  
•ꢀ  
•ꢀ  
•ꢀ  
•ꢀ  
Жин:ꢀ10ꢀграмм  
Хэмжээ:ꢀ12,5ꢀxꢀ30ꢀxꢀ60ꢀммꢀ(ӨндөрꢀxꢀӨргөнꢀxꢀУртꢀ)  
Ажиллахꢀхугацаа:ꢀ5ꢀжил  
Олонꢀулсынꢀстандартꢀбүхийꢀнууцлалынꢀ  
кодчилол DES or 3-DES  
8ꢀоронгийнꢀLCDꢀдэлгэц  
•ꢀ  
•ꢀ  
Ерөнхийꢀүйлдлийгꢀгүйцэтгэхꢀнэгꢀтовчлууртай