Үйлчилгээний нөхцөл
Байгууллага Иргэд
Жилийн хураамж 5 000₮, 10 000₮ Хураамжгүй
Гүйлгээний
шимтгэл
Өөрийн данс хооронд Шимтгэлгүй
Цалингий багц гүйлгээ Шимтгэлгүй
ХХБ-ны данс хооронд 100₮
Бусад банкны данс хооронд 300₮ + 100₮
Гүйлгээний лимит 500 сая ₮ 50 сая ₮
Васко төхөөрөмжийн үнэ 50 000₮